تلفن دفتر شهردار : ۰۴۱۳۴۷۶۷۶۱۵

ایمیل شهردار جهت ارسال پیشنهادات : Irajshahinbaher.shahrdar.tabriz@gmail.com

اینستاگرام شهردارتبریز

کانال تلگرام شهردار تبریز

Print Friendly, PDF & Email