به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و پایش اخلاق حرفه‌ای روز سه شنبه بیست و چهارم بهمن ماه با حضور دکتر جواهری و دکتر شیبانی اصل در محل شورای مرکزی برگزار شد.
در ابتدای جلسه مهندس اسماعیلیان رییس کمیسیون  ضمن خوش آمد گویی به اعضا حاضر در جلسه  عنوان نمود کمیسیون فرهنگی اجتماعی و پایش اخلاق حرفه‌ای در ابتدای شروع به کار شورای هفتم با هدف تهیه نظامنامه مربوطه شکل گرفت و به منظور وحدت رویه در استان‌ها به استناد بند ف ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی تهیه نظام نامه مربوطه را در دستور کار کمیسیون قرار داد .

وی در ادامه عنوان نمود از آنجاییکه در بسیاری از استان‌ها کارگروه‌های اخلاق حرفه‌ای قبلاً شکل گرفته است ضرورت همسان‌سازی این موضوع مورد تاکید است.

 دکتر شیبانی اصلباتاکید نمودن بر میثاق مهندسان در رعایت اخلاق مهندسی و حفظ حیثیت و شرافت حرفه ای اظهار داشت :تقویت ترویج اخلاق مهندسی و مسئولیت پذیری مدنی مهندسان ، تقویت وجدان حرفه  ای در بین مهندسان ، احترام به تخصص همکاران و ایجاد تعامل سازنده بین آنان ، اقدام در راستای نهادیه نمودن «اخلاق حرفه ای در مهندسی ساختمان» و در جهت اعتلای رفتار حرفه ای اعضاء و افزایش میزان تقید اعضا به اصول اخلاقی حرفه مهندسی در اولویت همه کارها قرار دارد.

 در ادامه مهندس مقومی دبیر کمیسیون به عملکرد کمیسیون اشاره و پس از تبادل نظر با دکتر شیبانی اصل و دکتر جواهری و اعضای کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و پایش اخلاق حرفه ایی  نظامنامه نحوه تشکیل واداره جلسات کارگروه ترویج و پایش اخلاق حرفه ایی مصوب گردید.

Print Friendly, PDF & Email