به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی دومین نشست مشترک کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات شورای مرکزی با روسای کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها در روز دوشنبه مورخ ٩۶/١١/١۶ در محل شورای مرکزی برگزار گردید.
در این جلسه دکتر جوان مجیدی رئیس کمسیون در ابتدا گزارش عملکرد نه ماهه کمسیون و اقدامات انجام شده را ارائه داد و بعد از ارائه گزارش توسط دکتر زارع دبیر کمسیون در خصوص نقطه نظرات ارسالی کمسیون به وزارتخانه مربوط به پیش نویس شیوه نامه های صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی، اعطای صلاحیت آموزش و صدور فعالیت مجری آموزش و اصلاحات مقبول از سوی وزارتخانه و همچنین موارد لازم برای مذاکره در جلسه مورخ ٩۶/١١/١٧ و لزوم انجام اصلاحات در مواردی ،بحث و تبادل نظر به عمل آمد و مقرر گردید پس از جمع بندی، نظرات سازمان نظام مهندسی در جلسه مشترک کمیسیون آموزش با دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ارائه گردد.

در ادامه جلسه نقطه نظرات روسای کمیته های آموزش استانها و پیشنهادات مورد استماع اعضاء جلسه واقع گردید و نکات مربوطه یادداشت شد و در جمع بندی جلسه ، رئیس کمسیون ضمن تشکر از زحمات اعضاء محترم کمسیون و تاکید بر ضرورت و اهمیت توجه به امر آموزش مستمر ، در خصوص اهداف تبیین شده و رسالت کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات در رابطه با نحوه ارتباط مستمر کمسیون با کمیته های آموزش استانها در راستای اشتراک گذاری تجربیات استانها مطالبی رو ارائه نمودند و با توجه به زلزله اخیر در استان کرمانشاه پیشنهاد شد پیرو مصوبه قبلی کمسیون ، ضمن جمع بندی تجربیات و گزارشات حاصله از بازدیدهای استانها از منطقه زلزله زده کرمانشاه ، نسبت به تدوین بسته آموزشی کامل با همکاری کمسیون و کمیته آموزش استان کرمانشاه اقدام و همایش سراسری در این زمینه بصورت مشترک  برگزار تا تجربیات و گزارشات حاصل از بازدیدهای سازمان های نظام مهندسی به اشتراک گذاشته شود.
Print Friendly, PDF & Email