به گزارش شهریار، شهردار تبریز در این جلسه با اشاره به سوله‌های آسایشگاهی پادگان ارتش سابق گفت: می توانیم یکی از سوله‌ها را برای جذب بودجه احداث کارخانه فناوری اختصاص دهیم.
ایرج شهین‌باهر ادامه داد: در سوی دیگر، ما سوله‌های کارخانه حوله برق لامع را در دست تملک داریم که می‌توانیم از پتانسیل آن محل نیز برای جذب بودجه به منظور احداث کارخانه فناوری استفاده کنیم.
او افزود: پیشنهاد شهرداری به طور مشخص در این خصوص، اختصاص یکی از سوله‌های پارک باغشمال برای احداث پارک فناوری کودکان و در ادامه آن اختصاص بخشی از کارخانه حوله برق لامع برای احداث کارخانه فناوری است.

Print Friendly, PDF & Email