به گزارش شهریار، شهردار و رئیس شورای شهر تبریز از شروع پروژه آسفالت ریزی اساسی خیابان شهید شفیع زاده که توسط شهرداری منطقه یک انجام می شود، بازدید کردند.
ایرج شهین باهر در این بازدید گفت: تهدید کرونا برای شهرداری تبریز فرصتی است که با توجه به خلوت بودن خیابان ها آسفالت های اساسی در مناطق مختلف انجام گیرد.
شهردار تبریز سپس ادامه داد: متاسفانه زیرسازی بیشتر خیابان های شهر غیر فنی بوده که این موضوع باعث تخریب سریع آسفالت می شود و همین امر موجب می شود قبل از آسفالت ریزی اساسی نسبت به تخریب زیرسازی موجود اقدام  و به صورت اصولی مجددا زیرسازی را انجام دهیم که این موضوع باعث افزایش هزینه ها و مدت زمان اجرای پروژه می شود.
وی در خصوص پروژه آسفالت ریزی اساسی در خیابان شهید شفیع زاده نیز گفت: در خیابان شهید شفیع زاده با توجه به مشکل زیرسازی و نوع مصالح مصرف شده قبلی، مجبور هستیم که ضمن تخریب و حمل مصالح نامرغوب، نسبت به انجام زیر سازی فنی واصولی اقدام وسپس آسفالت ریزی را انجام دهیم.

Print Friendly, PDF & Email