به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر با اشاره به ضرورت توجه شهرداری های مناطق به خدمات مورد درخواست شهروندان، اظهار کرد: شهرداری های مناطق و سازمان ها و شرکت های وابسته باید پای به پای شهرداری مرکز به درخواست ها و مشکلات شهروندان رسیدگی کنند.

او ادامه داد: تاکید ما این است که شهرداری در کنار اجرای پروژه های مختلف، باید همچنان ارائه خدمات تعریف شده به شهروندان را نیز تداوم بدهد.

Print Friendly, PDF & Email