ایرج شهین باهر شهردار تبریز بهمراه سونیا اندیش نائب رئیس شورای اسلامی ظهر امروز از واحد های صنعتی منطقه کجوار بازدید کردند .

بازدید شهردار تبریز از صنایع و واحد های تولیدی منطقه کجوار  بازدید شهردار تبریز از صنایع و واحد های تولیدی منطقه کجوار  بازدید شهردار تبریز از صنایع و واحد های تولیدی منطقه کجوار  بازدید شهردار تبریز از صنایع و واحد های تولیدی منطقه کجوار بازدید شهردار تبریز از صنایع و واحد های تولیدی منطقه کجوار بازدید شهردار تبریز از صنایع و واحد های تولیدی منطقه کجوار بازدید شهردار تبریز از صنایع و واحد های تولیدی منطقه کجوار بازدید شهردار تبریز از صنایع و واحد های تولیدی منطقه کجوار بازدید شهردار تبریز از صنایع و واحد های تولیدی منطقه کجوار بازدید شهردار تبریز از صنایع و واحد های تولیدی منطقه کجوار بازدید شهردار تبریز از صنایع و واحد های تولیدی منطقه کجوار بازدید شهردار تبریز از صنایع و واحد های تولیدی منطقه کجوار
Print Friendly, PDF & Email