به گزارش شهریار، ایرج شهین‌باهر در آیین تنفیذ احکام شهرداران مدارس با بیان این مطلب اظهار داشت: چندین سال از اجرای طرح شهرداران مدارس سپری شده و حالا شهرداران مدارس باید نقش شهردار را به خوبی ایفا کنند.

او اعلام کرد: باید پس از بررسی عملکرد شهرداران مدارس، به موفق ترین آن ها پاداش داده شود.

ایرج شهین‌باهر گره کور مشکل