مراسم افتتاح خیابان های ۲۴ متری شهدای بارنج و طبیعت در حوزه شهرداری منطقه ۵ با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی تبریز و مردم منطقه

افتتاح خیابان های 24 متری شهدای بارنج و طبیعت  افتتاح خیابان های 24 متری شهدای بارنج و طبیعت افتتاح خیابان های 24 متری شهدای بارنج و طبیعت افتتاح خیابان های 24 متری شهدای بارنج و طبیعت افتتاح خیابان های 24 متری شهدای بارنج و طبیعت افتتاح خیابان های 24 متری شهدای بارنج و طبیعت افتتاح خیابان های 24 متری شهدای بارنج و طبیعت افتتاح خیابان های 24 متری شهدای بارنج و طبیعت افتتاح خیابان های 24 متری شهدای بارنج و طبیعت   افتتاح خیابان های 24 متری شهدای بارنج و طبیعت  افتتاح خیابان های 24 متری شهدای بارنج و طبیعت  افتتاح خیابان های 24 متری شهدای بارنج و طبیعت افتتاح خیابان های 24 متری شهدای بارنج و طبیعت افتتاح خیابان های 24 متری شهدای بارنج و طبیعت افتتاح خیابان های 24 متری شهدای بارنج و طبیعت افتتاح خیابان های 24 متری شهدای بارنج و طبیعت 
Print Friendly, PDF & Email