دکتر سرافرازی پژوهشگر و مدرس دانشگاه در همایش درسهایی از زلزله کرمانشاه که به دعوت کمیسیون عمران در شورای مرکزی برگزار شد، ساخت ساختمانها و سازه های مقاوم در برابر عوامل طبیعی مانند زمین لرزه را وظیفه مهندسین و نیروهـای فنی دانست و افزود: تبادل نظر و بررسی زلزله های گذشته نقش مهمی در رفع مشکلات، به روز شدن آئین نامه هـا و ارتقـای کیفیت ساخت و سازها دارد.
وی با استناد به تجربه های زلزله های کرمانشاه و بم و ارزیابی بازسازی مناطق زلزله زده با تمرکز بر سازه هـا ی  فولادی گفت: بخش عمده ای از ایرادات موجود در سازه های فولادی مربوط به مصالح مورد استفاده مانند تیرآهن ها، ناودانی ها و ورقهای فولادی در ساختمان است. متأسفانه وجود محصولات متنوع که گاهی تا حدود ۳۰ درصد نسبت به مشخصات استاندارد خود مغایرت دارند، صنعت سازه های فـولادی را بـا چـالش مواجـه میکند.
سرافرازی اضافه کرد: از آنجا که مشخصات هندسی، مکانیکی و شیمیایی پروفیلهای فولادی در مقاومت و شکل پذیری آنهـا در هنگام زلزله تأثیر مستقیم دارند، برای ساخت ساختمانهای مستحکم، در دسترس بـودن مصـالح اسـتاندارد و حـذف تولیدات و واردات فولادی غیر استاندارد بسیار ضروری است.
به عقیده این مدرس دانشگاه ، بخش دیگری از اشکالات و ایرادات سازه های فولادی که باعث آسیب ساختمانها از زلزله میشود، مربـوط بـه پـایین  بودن کیفیت اجراست. استفاده از جوشکاران فاقد کـارت مهـارت فنـی و جوشـکاری در کنـار خیابـان و خـارج از محیطهای حفاظت شده، دستیابی به ساختمانهای ایمن را با چالش مواجه کرده است.
بهبود مسائل فوق در کنـار آمـوزش مهندسـین طـراح و نـاظر و مجـری؛ راه را بـرای افـزایش ایمنـی و اسـتحکام ساختمانهای فولادی باز می کند.
سیدرضا سرافرازی ابراز امیدواری کرد: این هدف با پیگیری موضوعات از طریق مراجع قانونی و برگزاری نشستهای تخصصی در شورای مرکزی  و سازمانهای استانها محقق گردد.

منبع. سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

Print Friendly, PDF & Email