کمیته مالی و مالیاتی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل جلسه داد و در مورد مهمترین مسائل مطرح شده در جلسه مشترک با مدیران مالی و خزانه داران سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به رایزنی پرداخت.
در آغاز جلسه،مهندس امراللهی خزانه‌دار شورای مرکزی در مورد تکالیف صورت معاملات فصلی و نیز ضرورت رعایت استانداردهای حسابداری و کنترلهای داخلی سخن گفت و از اعضا خواست در مدت باقیمانده تا پایان سال با برنامه ریزی منظم دستور کارهای کمیته مالی و مالیاتی شورای مرکزی در زمینه مسائل مالی سازمان را به پیش ببرند.
 در این جلسه بر اهمیت ارائه آموزش به مدیران مالی و خزانه داران سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها تاکید و مقرر شد این دوره ها در مواردی چون: تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای جدید و نیز تکالیف مربوط به صورت معاملات فصلی، برگزار شود

منبع. سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

Print Friendly, PDF & Email