طی مراسمی در تالار اندیشه از مشاوران ، پیمانکاران ، مهندسان و تلاشگران مترو تبریز تجلیل بعمل آمد .

 آیین تجلیل از مشاوران ، پیمانکاران ، مهندسان و تلاشگران مترو تبریز   آیین تجلیل از مشاوران ، پیمانکاران ، مهندسان و تلاشگران مترو تبریز    آیین تجلیل از مشاوران ، پیمانکاران ، مهندسان و تلاشگران مترو تبریز    آیین تجلیل از مشاوران ، پیمانکاران ، مهندسان و تلاشگران مترو تبریز  آیین تجلیل از مشاوران ، پیمانکاران ، مهندسان و تلاشگران مترو تبریز   آیین تجلیل از مشاوران ، پیمانکاران ، مهندسان و تلاشگران مترو تبریز آیین تجلیل از مشاوران ، پیمانکاران ، مهندسان و تلاشگران مترو تبریز آیین تجلیل از مشاوران ، پیمانکاران ، مهندسان و تلاشگران مترو تبریز
Print Friendly, PDF & Email