به گزارش روابط عمومی سازمان ، به دنبال برگزاری انتخابات هیات رییسه سال دوم از دوره چهارم سازمان،  مهندس علی اکبر رمضانی به اتفاق آرا به عنوان رییس سازمان انتخاب شد.
بر پایه این گزارش ، با پایان یافتن دوره یکساله هیات رییسه سال اول از دوره چهارم هیات مدیره سازمان، اعضای هیات مدیره روز شنبه مورخ ۱۱ آبان به منظور انجام تکلیف قانونی برای تعیین هیات رییسه سال دوم تشکیل جلسه دادند.
در این جلسه که بازرسان سازمان نیز حضور داشتند، اعضای هیأت رئیسه ، به اتفاق آرا به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
مهندس علی اکبر رمضانی به عنوان رئیس سازمان
مهندس محمد قلی پور به عنوان نائب رئیس اول
مهندس حسینقلی قلی زاده به عنوان نائب رئیس دوم
مهندس ابوالفضل رازقندی به عنوان دبیر
این گزارش حاکی است هیات رئیسه جدید،  مهندس سعید نداف را به عنوان خزانه دار معرفی کرد که مورد تایید هیات مدیره قرار گرفت.
افراد یاد شده در سال گذشته نیز به همان ترتیب در سمت های فوق مشغول فعالیت بوده اند.
منبع. سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
Print Friendly, PDF & Email