به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، در روز شنبه چهارم آبان در جلسه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، پس از برگزاری انتخابات، اعضای هئیت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
مهندس علیرضا سنائی دشتی به عنوان رئیس سازمان
 مهندس سیدسعید علم بلادی به عنوان نائب رئیس اول
 مهندس خسرو علی پور به عنوان نائب رئیس دوم
و مهندس مسعود راویان به عنوان دبیر.
همچنین به پیشنهاد هیئت رئیسه  سازمان و تصویب هیئت مدیره ، مهندس بهروز فرح شیرازی به عنوان خزانه دار معرفی شد.
افراد یاد شده در سال گذشته نیز به همان ترتیب در سمت های فوق در هیئت رئیسه سازمان مشغول فعالیت بوده اند.
منبع. سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
Print Friendly, PDF & Email