ایرج شهین باهر شهردار تبریز با حضور در دهمین نمایشگاه مطبوعات تبریز از غرفه شهریار نیوز و دیگر رسانه ها بازدید کرد و پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد.

حضور شهردار تبریز در دهمین نمایشگاه مطبوعات تبریز حضور شهردار تبریز در دهمین نمایشگاه مطبوعات تبریز حضور شهردار تبریز در دهمین نمایشگاه مطبوعات تبریز حضور شهردار تبریز در دهمین نمایشگاه مطبوعات تبریز حضور شهردار تبریز در دهمین نمایشگاه مطبوعات تبریز حضور شهردار تبریز در دهمین نمایشگاه مطبوعات تبریز حضور شهردار تبریز در دهمین نمایشگاه مطبوعات تبریز حضور شهردار تبریز در دهمین نمایشگاه مطبوعات تبریز حضور شهردار تبریز در دهمین نمایشگاه مطبوعات تبریز حضور شهردار تبریز در دهمین نمایشگاه مطبوعات تبریز حضور شهردار تبریز در دهمین نمایشگاه مطبوعات تبریز حضور شهردار تبریز در دهمین نمایشگاه مطبوعات تبریز حضور شهردار تبریز در دهمین نمایشگاه مطبوعات تبریز حضور شهردار تبریز در دهمین نمایشگاه مطبوعات تبریز حضور شهردار تبریز در دهمین نمایشگاه مطبوعات تبریز حضور شهردار تبریز در دهمین نمایشگاه مطبوعات تبریز حضور شهردار تبریز در دهمین نمایشگاه مطبوعات تبریز حضور شهردار تبریز در دهمین نمایشگاه مطبوعات تبریز حضور شهردار تبریز در دهمین نمایشگاه مطبوعات تبریز حضور شهردار تبریز در دهمین نمایشگاه مطبوعات تبریز
Print Friendly, PDF & Email