ملاقات مردمی شهردار تبریز امروز در ساختمان شهرداری برگزار شد .

ملاقات مردمی شهردار تبریز   ملاقات مردمی شهردار تبریز  ملاقات مردمی شهردار تبریز ملاقات مردمی شهردار تبریز ملاقات مردمی شهردار تبریز ملاقات مردمی شهردار تبریز ملاقات مردمی شهردار تبریز  ملاقات مردمی شهردار تبریز ملاقات مردمی شهردار تبریز ملاقات مردمی شهردار تبریز ملاقات مردمی شهردار تبریز ملاقات مردمی شهردار تبریز ملاقات مردمی شهردار تبریز ملاقات مردمی شهردار تبریز
Print Friendly, PDF & Email