صبح امروز شهردار تبریز به همراه جمعی از اعضای شورای شهر از روند اجرایی احداث مترو بادید کردند .

بازدید شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر از مترو تبریر   بازدید شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر از مترو تبریر بازدید شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر از مترو تبریر  بازدید شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر از مترو تبریر  بازدید شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر از مترو تبریر بازدید شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر از مترو تبریر بازدید شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر از مترو تبریر  بازدید شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر از مترو تبریر بازدید شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر از مترو تبریر بازدید شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر از مترو تبریر بازدید شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر از مترو تبریر بازدید شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر از مترو تبریر بازدید شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر از مترو تبریر   بازدید شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر از مترو تبریر     بازدید شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر از مترو تبریر    بازدید شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر از مترو تبریر بازدید شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر از مترو تبریر بازدید شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر از مترو تبریر  بازدید شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر از مترو تبریر    بازدید شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر از مترو تبریر 
Print Friendly, PDF & Email