نواخته شدن زنگ مدرسه توسط شهردار تبریز

سال تحصیلی ۹۹-۹۸ با حضور دانش آموزان دبیرستان دخترانه معلم روز دوشنبه به طور رسمی با نواخته شدن زنگ توسط ایرج شهین باهر شهردار تبریز آغاز شد.

نواخته شدن زنگ مدرسه توسط شهردار تبریز نواخته شدن زنگ مدرسه توسط شهردار تبریز نواخته شدن زنگ مدرسه توسط شهردار تبریز نواخته شدن زنگ مدرسه توسط شهردار تبریز نواخته شدن زنگ مدرسه توسط شهردار تبریز نواخته شدن زنگ مدرسه توسط شهردار تبریز نواخته شدن زنگ مدرسه توسط شهردار تبریز نواخته شدن زنگ مدرسه توسط شهردار تبریز نواخته شدن زنگ مدرسه توسط شهردار تبریز نواخته شدن زنگ مدرسه توسط شهردار تبریز نواخته شدن زنگ مدرسه توسط شهردار تبریز نواخته شدن زنگ مدرسه توسط شهردار تبریز نواخته شدن زنگ مدرسه توسط شهردار تبریز نواخته شدن زنگ مدرسه توسط شهردار تبریز نواخته شدن زنگ مدرسه توسط شهردار تبریز نواخته شدن زنگ مدرسه توسط شهردار تبریز نواخته شدن زنگ مدرسه توسط شهردار تبریز نواخته شدن زنگ مدرسه توسط شهردار تبریز نواخته شدن زنگ مدرسه توسط شهردار تبریز نواخته شدن زنگ مدرسه توسط شهردار تبریز

Print Friendly, PDF & Email