شهردار تبریز با سفیر آفریقای جنوبی در عمارت ساعت دیدار کرد.

دیدار شهردار تبریز با سفیر آفریقای جنوبی دیدار شهردار تبریز با سفیر آفریقای جنوبی دیدار شهردار تبریز با سفیر آفریقای جنوبی دیدار شهردار تبریز با سفیر آفریقای جنوبیدیدار شهردار تبریز با سفیر آفریقای جنوبی دیدار شهردار تبریز با سفیر آفریقای جنوبی دیدار شهردار تبریز با سفیر آفریقای جنوبی دیدار شهردار تبریز با سفیر آفریقای جنوبیدیدار شهردار تبریز با سفیر آفریقای جنوبی دیدار شهردار تبریز با سفیر آفریقای جنوبی دیدار شهردار تبریز با سفیر آفریقای جنوبی دیدار شهردار تبریز با سفیر آفریقای جنوبیدیدار شهردار تبریز با سفیر آفریقای جنوبی دیدار شهردار تبریز با سفیر آفریقای جنوبی دیدار شهردار تبریز با سفیر آفریقای جنوبی دیدار شهردار تبریز با سفیر آفریقای جنوبیدیدار شهردار تبریز با سفیر آفریقای جنوبی دیدار شهردار تبریز با سفیر آفریقای جنوبی دیدار شهردار تبریز با سفیر آفریقای جنوبی دیدار شهردار تبریز با سفیر آفریقای جنوبی
Print Friendly, PDF & Email