به گزارش شهریار، در راستای پایدار سازی و استحکام بخشی ترانشه ضلع جنوبی زیر گذر خرمشهر درکمربند میانی، نیروهای معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ عملیات بتن ریزی شمع و ستون‌های موجود در دیوار حائل سنگی را به ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسانده اند که در حال حاضر اجرای آن ادامه دارد.

احداث دیوار حائل سنگی احاطه کننده ستون ها نیز برای ممانعت از ریزش ترانشه در این مسیر توسط نیروهای معاونت فنی و عمرانی منطقه با پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی ادامه دارد که بعد از اتمام بتن ریزی ستون ها و احداث دیواره حائل سنگی، فضای مابین ترانشه و دیواره پر شده و به صورت اساسی استحکام سازی می‌شود.

بدین ترتیب امنیت تردد وسایل نقیله و شهروندان عبوری از این مسیر، با بهره برداری از این پروژه تامین می شود.

Print Friendly, PDF & Email