با حضور معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، استاندار آذربایجان شرقی و شهردار تبریز نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری در تبریز افتتاح شد .

افتتاح نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری در تبریز   افتتاح نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری در تبریز  افتتاح نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری در تبریز افتتاح نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری در تبریزافتتاح نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری در تبریز   افتتاح نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری در تبریزافتتاح نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری در تبریز افتتاح نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری در تبریز 
Print Friendly, PDF & Email