شورای مرکزی جلسه شماره  ۲۴۰ خود را روز یکشنبه نهم تیر ماه از ساعت ۱۴/۳۰ در سالن جلسات شورای مرکزی برگزار می کند.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی این جلسه با حضور آقای دکتر حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تشکیل خواهد شد .
از  موارد دستور کار جلسه ،بحث و بررسی در مورد هیات اجرایی انتخابات و مسائل جاری است که مهندس رجبی رئیس شورای مرکزی در این زمینه گزارش خواهد داد .
 تصویب ترازنامه سال ۱۳۹۷ و بودجه سال ۱۳۹۸ دیگر دستور کار این جلسه است.
از کلیه اعضای اصلی شورای مرکزی برای حضور در این جلسه دعوت شده است.
منبع. سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
Print Friendly, PDF & Email