مراسم افتتاحیه خط تمام اتوماتیک تولید قطعات بتنی و بهره برداری از واحدهای تجاری و خدماتی ستارخان با حضور شهردار و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز برگزار شد.

مراسم افتتاح خط تولید قطعات بتنی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان مراسم افتتاح خط تولید قطعات بتنی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان مراسم افتتاح خط تولید قطعات بتنی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان مراسم افتتاح خط تولید قطعات بتنی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان مراسم افتتاح خط تولید قطعات بتنی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان   مراسم افتتاح خط تولید قطعات بتنی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان  مراسم افتتاح خط تولید قطعات بتنی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان مراسم افتتاح خط تولید قطعات بتنی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان  مراسم افتتاح خط تولید قطعات بتنی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان    مراسم افتتاح خط تولید قطعات بتنی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان مراسم افتتاح خط تولید قطعات بتنی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان مراسم افتتاح خط تولید قطعات بتنی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان مراسم افتتاح خط تولید قطعات بتنی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان مراسم افتتاح خط تولید قطعات بتنی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان مراسم افتتاح خط تولید قطعات بتنی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجانمراسم افتتاح خط تولید قطعات بتنی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان مراسم افتتاح خط تولید قطعات بتنی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان مراسم افتتاح خط تولید قطعات بتنی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان مراسم افتتاح خط تولید قطعات بتنی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان مراسم افتتاح خط تولید قطعات بتنی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان 
Print Friendly, PDF & Email