به گزارش شهریار، سامان احمدزاده، به همراه معاونان این منطقه در بازدید از پروژه مسیرگشایی صنعتگران بر تسریع عملیات عمرانی این پروژه بر همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر با سازمان عمران تاکید کرد.

وی اذعان داشت: کانال دفع آبهای سطحی به طور همزمان با این پروژه با همکاری دیگر سازمانهای مرتبط و با استفاده از تمامی امکانات در دسترس توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۶ تبریز احدث می شود.

احمدزاده گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده در راستای توسعه و جذب سرمایه گذار و ایجاد درآمدهای پایدار در کوی صنعتگران با اجرای این پروژه راه دسترسی بخش اعظمی از این کوی با جاده های اصلی ایجاد می شود.

وی توسعه کوی صنعتی را در حوزه شهرداری منطقه ۶ تبریز، یکی از مهمترین برنامه های فنی و توسعه اقتصادی منطقه دانست.

به گفته شهردار منطقه ۶ تبریز، هدف از اجرای این پروژه را کوتاهی مسیر دستری به جاده های اصلی و توسعه بخشهایی از کوی صنعتگران که به دلیل نبود جاده دسترسی مناسب و مشکل تردد راکد مانده اند، عنوان کرد.

منبع. شهریار نیوز

Print Friendly, PDF & Email