طی احکام جداگانه ای از سوی وزیر راه و شهرسازی آقایان مهندس شهرام کوسه غراوی و مهندس منصور نویریان عنوان اعضای جدید شورای انتظامی کشور منصوب گردیدند.
گزارش روابط عمومی شورای مرکزی حاکیست طبق ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شورای انتظامی نظام مهندسی از ۴ نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر راه و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه برای مدت سه سال تشکیل می گردد و نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت ۳ رأی موافق، قطعی و لازم الاجرا است.
شورای انتظامی نظام مهندسی مرجع تجدیدنظر از آرای صادره از شوراهای انتظامی استانها و شوراهای هم عرض استانها است.

منبع. سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

Print Friendly, PDF & Email