تلاش شورای فرهنگی بریتانیا برای فعالیت دوباره در تهران

شورای فرهنگی بریتانیا طی سال‌های گذشته در تلاش بوده است تحت پوشش کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی و با ارتباط در بستر فضای مجازی و اجتماعی، بار دیگر ساختار خود در ایران را بازسازی کند.

  • ، بریتانیا در طول چند صد سال اخیر با اقدامات استعماریش در تلاش بوده است تا نفوذ خود  را در همه حوزه ها و  در کشورهای مختلف دنیا گسترش دهد.

“شورای فرهنگی بریتانیا “رکن اصلی اجرای برنامه های مربوط به نفوذ فرهنگی و اجتماعی این کشور در جوامع هدف  محسوب می شود. وزارت امورخارجه بریتانیا پشتیبانی مالی این نهاد را بر عهده دارد.
شورای فرهنگی بریتانیا، مسئولیت صادرات فرهنگی و ارزش های انگلیسی را به دیگر ملت ها و فرهنگ ها برعهده دارد .بی دلیل نیست که وزارت امور خارجه انگلیس، حامی مالی این نهاد محسوب می شود.

شورای فرهنگی بریتانیا در قالب بخش فرهنگی سفارت انگلستان در ایران و دیگر کشورهای دنیا فعالیت می کند. این مجموعه اکنون نیز به دنبال بازگشایی مجدد دفتر رسمی در تهران است.

شورای فرهنگی بریتانیا طی سالیان گذشته در تلاش بوده تا با حفظ و تداوم ارتباط با برخی عناصر داخلی در بخش های مختلف جامعه و سازماندهی ساختار شبکه‌ای در حوزه های مختلف ارتباطات، تحت پوشش کنفرانس ها و دوره های آموزشی و با ارتباط در بستر فضای مجازی و اجتماعی، بار دیگر ساختارخود در ایران را بازسازی کند.

تسنیم

Print Friendly, PDF & Email