به گزارش مهندس شفیع پور رئیس اداره راه و شهرسازی شبستر، پس از بازدید از پروژه های مذکور جلسه ای در دفتر شرکت مشاوران راه گستر اندیشان واقع در کارگاه شبستر-سلماس با حضور مهندس رستمی مهر معاون ساخت و توسعه راه های استان و پیمانکاران و مشاوران مربوطه تشکیل گردید که ضمن بررسی علل تاخیر در روند اجرائی پروژه ها به خصوص در مورد تسریع در جابجائی تاسیسات زیربنائی واقع در محل اجرای پروژه زیرگذر مقرر گردید مکاتبات لازم از طریق اداره کل با مدیریت های مربوطه جهت تسریع در روند جابجائی تاسیسات صورت گیرد . همچنین در این جلسه مقرر شد در جهت افزایش سرعت تکمیل پروژه چهار بانده نمودن محور شبستر-سلماس پیگیری های لازم در جهت تخصیص VB از طریق وزارت متبوعه صورت گیرد.

منبع. اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

Print Friendly, PDF & Email