در جلسه مشترک کارشناسان گروه های تخصصی شورای مرکزی که با حضور اعضای هیئت رئیسه و مدیر واحد طرح و برنامه شورا برگزار گردید ،کارشناسان گروههای تخصصی در مورد نحوه تنظیم گزارش عملکرد یکساله حوزه فعالیت خود مبتنی بر خط مشی مصوب هیئت عمومی اجلاس بیست و یکم بحث و بررسی نمودند.
مهندس جنابی مدیر طرح و برنامه شورای مرکزی،ضمن یادآوری نقشه استراتژی و برنامه های مصوب اجلاس قبلی لزوم توجه جدی به مکانیزم های پایش اثربخشی برنامه ها را مورد تاکید قرار داد.

منبع. سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

Print Friendly, PDF & Email