مراسم راه پیمایی روز قدس با حضور پر شور کارکنان شهرداری تبریز

           راه پیمایی روز قدس 98 راه پیمایی روز قدس 98 راه پیمایی روز قدس 98 راه پیمایی روز قدس 98 راه پیمایی روز قدس 98 راه پیمایی روز قدس 98  راه پیمایی روز قدس 98 راه پیمایی روز قدس 98راه پیمایی روز قدس 98 راه پیمایی روز قدس 98      راه پیمایی روز قدس 98

Print Friendly, PDF & Email