به گزارش شهریار، نیروهای حوزه ناحیه ۳ معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۳ تبریز در ادامه لایروبی لجن های کانال سرپوشیده ایلی سو، کانال هدایت آبهای سطحی به محدوده مقابل دانشگاه هنر در آخر خیابان حکیم نظامی رسیدند.

کارکنان حوزه ناحیه ۳ معاونت خدمات شهری و اجرایی لایروبی لجن های موجود در کانال سرپوشیده ایلی سو را طی چندین مرحله پاکسازی کرده اند و لایروبی لجن های ادامه مسیر کانال را در روزهای انجام ادامه می دهند.

نیروهای حوزه ناحیه ۲ معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۳ نیز آبروهای موجود در خیابان شهید منتظری را بعد از لایروبی های لازم با آب تانکر شسته و پاکسازی کردند.

Print Friendly, PDF & Email