دکتر مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها نحوه درصد کسر از حق الزحمه خدمات مهندسی ارجاع شده را اعلام کرد.
در این نامه که رونوشت آن برای مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی و مهندس رجبی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارسال شده، آمده است:
با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت و نظر به مفاد مواد ۳ و ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تا زمان تهیه دستورالعمل نحوه تدوین بودجه سالیانه، سازمان های نظام مهندسی استان‌ها می‌توانند منوط به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب در مجمع عمومی، برای تامین هزینه های انجام وظایف مصرح در قانون مذکور نسبت به کسر از حق الزحمه خدمات مهندسی ارجاع شده به شرح ذیل مبادرت نمایند:
۱) ساختمان های گروه “الف” و “ب” تا سقف حداکثر ۵ درصد
۲) ساختمان های گروه “ج” تا سقف حداکثر ۴ درصد
۳) ساختمان های گروه “د” تا سقف حداکثر ۳ درصد
عدم رعایت سقف های اعلامی تخلف محسوب شده و موجب ضمان می‌باشد.
منبع. سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
Print Friendly, PDF & Email