به گزارش شهریار، تقی زاده معاون حوزه خدمات شهری و اجرایی منطقه یک از آغاز طرح جمع آوری زباله در سطح منطقه خبر داد.

وی اعلام داشت: با توجه به اینکه برخی تابلوها و وسایل در مقابل مغازه ها، پارک ها و مسیرهای تردد شهروندان باعث ایجاد چهره زشت در شهر شده و گاهاً مانع تردد روان می شود، لذا این طرح به صورت گسترده ای در سطح منطقه آغاز شد.

وی گفت : در این طرح تمامی تابلو های بدون مجوز، تابلوهای نازیبا، میله‌های مقابل برخی مغازه‌ها که در مسیر خیابان استفاده شخصی می کنند، جمع‌آوری و در خصوص آرام سازی بصری اقدامات ویژه‌ای انجام شده است.

Print Friendly, PDF & Email