به گزارش شهریار، شب گذشته در مسیر ضلع شمالی خیابان آزادی از سه راهی گلگشت به سمت بیمارستان سینا، آسفالت ریزی اساسی توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ و سازمان عمران انجام گرفت.

عملیات آسفالت ریزی دیشب در این مسیر با ۳۸۵ تن آسفالت در عرض ۴ متر و به طول ۵۰۰ متر انجام گرفت و امشب نیز ادامه آسفالت ریزی این مسیر از ساعات پایانی تا ۶ صبح با ۹۵۰ تن آسفالت انجام خواهد شد.

عملیات آسفالت ریزی اساسی در ضلع شمالی خیابان آزادی از سه راهی گلگشت تا مقابل بیمارستان سینا به طول ۱۲۰۰ متر در عرض ۸ متر توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه امشب به پایان خواهد رسید.

منبع. شهریار نیوز

Print Friendly, PDF & Email