شهردار تبریز از آخرین مراحل آماده سازی پل نصر بازدید کرد / این پل در روزهای آتی مورد بهره برداری قرارخواهد گرفت .

بازدید شهردار تبریز از آخرین مراحل آماده سازی پل نصر بازدید شهردار تبریز از آخرین مراحل آماده سازی پل نصر بازدید شهردار تبریز از آخرین مراحل آماده سازی پل نصر بازدید شهردار تبریز از آخرین مراحل آماده سازی پل نصربازدید شهردار تبریز از آخرین مراحل آماده سازی پل نصر  بازدید شهردار تبریز از آخرین مراحل آماده سازی پل نصر
Print Friendly, PDF & Email