شهردار تبریز از سپروژه نگ فرش خیابان ارک بازدید کرد.

   بازدید شهردار تبریز از پروژه سنگ فرش خیابان ارک بازدید شهردار تبریز از پروژه سنگ فرش خیابان ارک بازدید شهردار تبریز از پروژه سنگ فرش خیابان ارک بازدید شهردار تبریز از پروژه سنگ فرش خیابان ارکبازدید شهردار تبریز از پروژه سنگ فرش خیابان ارک بازدید شهردار تبریز از پروژه سنگ فرش خیابان ارک بازدید شهردار تبریز از پروژه سنگ فرش خیابان ارک بازدید شهردار تبریز از پروژه سنگ فرش خیابان ارک بازدید شهردار تبریز از پروژه سنگ فرش خیابان ارک بازدید شهردار تبریز از پروژه سنگ فرش خیابان ارک بازدید شهردار تبریز از پروژه سنگ فرش خیابان ارکبازدید شهردار تبریز از پروژه سنگ فرش خیابان ارک
Print Friendly, PDF & Email