شهردار تبریز به همراه رئیس کمسیون فرهنگی شورای شهر و جمعی از مدیران شهری و استانی با خانواده شهید محمدرضا فخیمی دیدار کرد.

دیدار شهردار تبریز با خانواده شهید محمدرضا فخیمی دیدار شهردار تبریز با خانواده شهید محمدرضا فخیمی دیدار شهردار تبریز با خانواده شهید محمدرضا فخیمی دیدار شهردار تبریز با خانواده شهید محمدرضا فخیمیدیدار شهردار تبریز با خانواده شهید محمدرضا فخیمی دیدار شهردار تبریز با خانواده شهید محمدرضا فخیمی دیدار شهردار تبریز با خانواده شهید محمدرضا فخیمی دیدار شهردار تبریز با خانواده شهید محمدرضا فخیمی دیدار شهردار تبریز با خانواده شهید محمدرضا فخیمی  دیدار شهردار تبریز با خانواده شهید محمدرضا فخیمیدیدار شهردار تبریز با خانواده شهید محمدرضا فخیمی
Print Friendly, PDF & Email