شهردار تبریز به صورت سرزده از شهرداری منطقه ۱۰ بازدید کرد و با تعدادی از مراجعین به این منطقه گفتگو کرد و در جریان مشکلات شهروندان قرار گرفت.

بازدید سر زده شهردار تبریز از شهرداری منطقه 10 بازدید سر زده شهردار تبریز از شهرداری منطقه 10 بازدید سر زده شهردار تبریز از شهرداری منطقه 10 بازدید سر زده شهردار تبریز از شهرداری منطقه 10بازدید سر زده شهردار تبریز از شهرداری منطقه 10 بازدید سر زده شهردار تبریز از شهرداری منطقه 10 بازدید سر زده شهردار تبریز از شهرداری منطقه 10 بازدید سر زده شهردار تبریز از شهرداری منطقه 10بازدید سر زده شهردار تبریز از شهرداری منطقه 10 بازدید سر زده شهردار تبریز از شهرداری منطقه 10 بازدید سر زده شهردار تبریز از شهرداری منطقه 10 بازدید سر زده شهردار تبریز از شهرداری منطقه 10
Print Friendly, PDF & Email