ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان،

سلام علیکم،

احتراما”،بدینوسیله بپیوست تصویر دستورالعمل مقام عالی وزارت راه وشهرسازی بشماره ۵۷۵۷۳/۱۰۰/۰۲ مورخ ۹۶/۱۰/۰۵ موضوع ” دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد” جهت اطلاع و دستور ثبت و نگهداری پروانه های امانت تودیع شده در محلی مناسب و ارائه رسید به اشخاص مشمول و همچنین ارائه گزارش ماهانه تا بیست و پنجم هر ماه به این اداره کل ارسال می گردد.

توحید اخلاقی – مدیر کل

دریافت تصویر دستورالعمل شماره ۵۷۵۷۳/۱۰۰/۰۲ مورخ ۹۶/۱۰/۰۵

Print Friendly, PDF & Email