به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درخصوص ابهامی که در رابطه با نظریه اخیر وزیر راه و شهرسازی در موضوع انتخاب مهندس ناظر ایجاد شده بود، طی نامه ایی به روسای
سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها اعلام نمود :که مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن و به ویژه آیین نامه ماده ۳۳ مصوب سال ۸۳ هیئت وزیران ، وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان به شفافیت تبیین گردیده است .

بر اساس بند ۸ ماده ۱۵