به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درخصوص ابهامی که در رابطه با نظریه اخیر وزیر راه و شهرسازی در موضوع انتخاب مهندس ناظر ایجاد شده بود، طی نامه ایی به روسای
سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها اعلام نمود :که مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن و به ویژه آیین نامه ماده ۳۳ مصوب سال ۸۳ هیئت وزیران ، وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان به شفافیت تبیین گردیده است .

بر اساس بند ۸ ماده ۱۵ قانون وبند ت ماده ۲۹ آیین نامه ماده ۳۳ ارجاع کار توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان به رسمیت شناخته شده است و در ماده ۲۴ آیین نامه ماده ۳۳ بر انتخاب مهندسی ناظر توسط سازمان تاکید گردیده است که این ماده عینا جهت یادآوری ورعایت مفاد آن درج می گردد :

ماده ۲۴ -ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام  نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می گردد ناظر نمی تواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ساختمان در منطقه ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می شود.

Print Friendly, PDF & Email