تشکیل جلسه کمیسیون حقوقی،لوایح،شیوه نامه ها و کارشناسی ماده ۲۷
در این جلسه شیوه نامه تشخیص و تعیین حدود مساحت،ظرفیت و صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت ورزی، بازرسی فنی و کنترل ساختمان و شهرسازی در رابطه با مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان ایران با حضور آقای دکتر بیگلریان مدیر امور فنی، بررسی و مقرر شد تطابق آن با قوانین نظام مدنی ،تملک آپارتمان ها و آیین نامه ها در دستور کار جلسه بعدی ادامه یابد.

منبع. سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

Print Friendly, PDF & Email