همایش تبریز شهر هوشمند شهر زندگی و آیین رونمایی از تمبر یاد بود شهر هوشمند در آمفی تئاتر شهرداری تبریز برگزار شد

همایش تبریز هوشمند همایش تبریز هوشمند همایش تبریز هوشمند همایش تبریز هوشمند همایش تبریز هوشمند همایش تبریز هوشمندهمایش تبریز هوشمند      همایش تبریز هوشمندهمایش تبریز هوشمند   همایش تبریز هوشمند
Print Friendly, PDF & Email