به گزارش سازه خبر، مرتضی موحدنیا با اشاره به اهمیت معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز گفت: برنامه ریزی مغز یک مجموعه است و اگر سیستمی برنامه نداشته باشد راه اشتباهی خواهد رفت.

وی با تاکید بر اینکه سیستم اگر با برنامه ریزی پیش رود حتما موفق خواهد شد، ادامه داد: شهردار تبریز با تاکید بر داشتن چشم انداز و برنامه عملیاتی رویکردهای معاونت برنامه ریزی را مشخص کرده است.

موحد نیا با تاکید بر اینکه برنامه شهرداری تبریز برای سال ۹۸ عملیاتی بوده و درآمدها شفاف است، اظهار داشت: به عنوان مثال در بحث فضای سبز پیش بینی می کنیم که طی ۱۰ سال آتی به کجا برسیم و بعد این چشم انداز را به برش های ۱۰ سال تقسیم کرده و مشخص می کنیم که در هر سال باید در فضای سبز به کجا برسیم و در نهایت این کارها را از مناطق مختلف شهرداری خواهیم خواست تا هر سال انجام دهند.

منبع. سازه پرس

Print Friendly, PDF & Email