به گزارش شهریار، دال گذاری آخرین قطعه کانال ایلی سو در مسیر کمربندی میانی –چهارراه بهشتی تا مقابل دانشگاه پیام نور – توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه سه شهرداری تبریز به پایان رسید.

عملیات مرمت و بهسازی کانال ایلی سو، یکی از قدیمی ترین کانال های سرپوشیده هدایت کننده آبهای سطحی شهر تبریز است که از مقابل شهرک آزمایش در جنوب شهر شروع شده و از مسیل دره مارالان (ساری زمی ) عبور کرده و در ادامه مسیر خود از کمربند میانی، خیابان آزادی عبور کرده و در چهار راه لاله از سطح محدوده و حوزه اختیارات منطقه خارج می شود.

مرمت و بهسازی آخرین قطعه کانال ایلی سو در مسیر کمربندی با دال های۱۰ متری به طول ۳۵ متر پوشانده شده و به حجم ۴۰ متر مکعب ماکادام ریزی شد. نیروهای معاونت فنی و عمرانی منطقه روی ماکادام های ریخته شده و بغل دال ها را به حجم ۲۵ تن بتن ریزی کرده و برای آسفالت ریزی در روزهای آینده آماده کردند.

منبع. شهریار نیوز

Print Friendly, PDF & Email