گزارش تصویری / مراسم بدرقه خادمان موکب جنت الحسین (ع) شهرداری تبریز

گزارش تصویری / مراسم بدرقه خادمان موکب جنت الحسین (ع) شهرداری تبریز

ا   مراسم بدرقه خادمان موکب جنت الحسین (ع) شهرداری تبریز مراسم بدرقه خادمان موکب جنت الحسین (ع) شهرداری تبریزمراسم بدرقه خادمان موکب جنت الحسین (ع) شهرداری تبریز  مراسم بدرقه خادمان موکب جنت الحسین (ع) شهرداری تبریز مراسم بدرقه خادمان موکب جنت الحسین (ع) شهرداری تبریز مراسم بدرقه خادمان موکب جنت الحسین (ع) شهرداری تبریز  مراسم بدرقه خادمان موکب جنت الحسین (ع) شهرداری تبریز 

 

Print Friendly, PDF & Email