دکتر محمدرضا جواهری دبیراجرایی شورای مرکزی در توضیح این  خبر گفت: شورای مرکزی سازمان مصوبات و پیشنهادهای کمیسیون ها و گروه های تخصصی را بررسی و پس از اصلاحات لازم، آنها را به صورت نظامنامه، دستورالعمل و یا آیین نامه پیشنهادی به وزارت راه و شهرسازی جهت بررسی نهایی و ابلاغ، ارسال میکند.
به گفته وی با توجه به ضرورت دسترسی مهندسان عمران به نظامنامه مقاوم سازی ساختمان ها، نظامنامه HSE و نظامنامه مجریان ذیصلاح، این سه نظامنامه با استفاده از تجربیات موفق سازمان های استان ها و جمع بندی دیدگاه های کارشناسی، در گروه تخصصی عمران تدوین شده و از سوی شورای مرکزی به وزارت راه و شهرسازی فرستاده شده است.
 دکتر محمدرضا جواهری در این گفتگو محورهای مهم نظامنامه HSE را الزام پیمانکاران و بهره برداران ساختمان ها به کاهش ریسک و عوامل آسیب رسان بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی به پایین ترین حد ممکن عنوان کرد و افزود: برگزاری دوره های آموزشی به منظور افزایش توانمندی های مهندسین برای انجام کار ایمن و توجه به موضوعات زیست محیطی و تعهد آنان به رعایت الزامات قانونی و توجه به نیازمندی های استانداردهای مرجع، از مهمترین تاکیدات این نظامنامه است.
دبیراجرایی شورای مرکزی سپس به برخی دلایل ضرورت تدوین نظامنامه مقاوم سازی ساختمان ها پرداخت و از برخی خطاهای طراحی، مشکلات حین اجرا، تغییر در کاربری ها و افزایش بار بر روی ساختمان، به عنوان عوامل زمینه ساز اجرای طرح های مقاوم سازی یاد کرد.
از دیدگاه این متخصص سازه و زلزله، وقوع حوادث طبیعی، اضمحلال و خوردگی مصالح یا مغایرت مصالح استفاده شده در ساختمان با مقادیر پیش فرض، تغییر در سیستم سازه ای ساختمان و نصب تجهیزات پیش بینی نشده از جمله مواردی است که دسترسی به نظامنامه مقاوم سازی ساختمان را توجیه پذیر و بلکه ضروری ساخته است.
 دبیراجرایی شورای مرکزی از مسئولان امر در وزارت راه و شهرسازی خواست با تسریع در تصویب و ابلاغ این نظامنامه ها، شورای مرکزی را در تحقق اهداف سازمان یاری کنند.
منبع. سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
Print Friendly, PDF & Email