به گزارش شهریار، ارزیابی عملکرد از برنامه های مورد تاکید شهردار تبریز است که منطبق بر انتظارات و مطالبات شهروندان اجرا می شود.

 طی روند ارزیابی میدانی و بررسی عملکرد سازمانی با معیار تسهیل و تسریع بروکراسی اداری و در راستای تکریم ارباب رجوع، طرح پایش عملکرد مناطق دهگانه تبریز آغاز می شود.

 ایجاد تحرک، ارتقاء، بهره وری، رقابتی نمودن فضای خدمات، سنجش میزان همپوشانی کارکردها و برنامه ها و در نهایت تخصیص درست منابع که به صورت جامع از مهمترین اهداف این طرح است.

مدیرکل دفتر نو سازی و تحول اداری شهرداری تبریز متذکر شد: برای اجرای این طرح بیش از ۲۰۰۰ نفر ساعت برای تدوین و تشخیص ۶۴۰ شاخص در دو بعد عمومی و اختصاصی همه حوزه های عملکردی با مشارکت خبرگان و کارشناسان معاونت ها، ستادی و سایر اشخاص حقیقی جلسه برگزار شده است.

گفتنی است این طرح قرار است با حضور قریب به ۴۰ نفر از کارشناسان خبره و توانمند شهرداری تبریز در قالب ۸ تیم از تاریخ ۱۴ مهرماه لغایت ۵ آبان در سطح مناطق دهگانه شهرداری تبریز اجرا شود.

Print Friendly, PDF & Email