به گزارش شهریار، به نقل از روابط عمومی و امورفرهنگی معاونت خدمات شهری و اجرائی شهرداری تبریز، پس از تدوین و ابلاغ سیاست ” ناحیه محوری” از سوی این معاونت و تشریح اهداف اجرای این طرح، اقدامات عوامل حوزه خدمات شهری در مناطق دهگانه با تجهیز نواحی برای استقرار کامل این سیستم آغاز شده است.

بنابراین گزارش، با توجه به اینکه در تدوین این سیستم کلیه امورات مربوط به خدمات شهری از طریق مسئولین نواحی مدیریت و عملیاتی می شود و مسئول ناحیه مسئولیت مستقیم انجام امورات خدماتی ناحیه مربوطه را برعهده دارد لذا اکیپهای جوشکاری، نقاشی، بنائی، آسفالت و برق از کارگاههای امانی منفک و ضمن استقرار در نواحی زیر نظر مستقیم مسئول ناحیه انجام وظیفه می نمایند.

این گزارش می افزاید: با توجه به ماهیت سیستم ” ناحیه محوری” و آیتم هایی که در اجرای این سیاست در اولویت کاری قرار گرفته، عملیاتی همچون حذف موانع فیزیکی و زوائد بصری و نیز نازیبائیها از سطح ناحیه و رفع خطر از موارد خطرآفرین و ایجاد زیبائی در معابر عمومی شهر از سوی عوامل حوزه معاونت خدمات شهری در مناطق دهگانه شهرداری بطور شبانه روزی در حال انجام است.

براین اساس، رسیدگی به وضعیت فضای سبز سطح ناحیه و حل کلیه نواقصات و موارد موجود با هماهنگی  واحد فضای سبز منطقه،همسطح سازی دریچه ها،لکه گیری آسفالت بطور مستمر در محلهای مورد نیاز، حذف پلهای زائد و تابلوهای غیر استاندارد و عمود برپیاده روها، امحاء دیوارنوشته ها و طراحی و رنگ آمیزی دیوارها، نقاشی اماکن تاریخی و دیدنیهای آذربایجان برروی کافوهای مخابراتی ، رنگ آمیزی کرکره مغازه ها ، لایروبی مستمر آبروها و کانال ها،نظافت و پاکسازی سطح ناحیه و چندین مورد خدماتی دیگر که از سوی نیروهای حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری و در ساعات شبانه روز انجام می گیرد.

اجرای طرح سیاست " ناحیه محوری" در مناطق دهگانه شهرداری تبریز اجرای طرح سیاست " ناحیه محوری" در مناطق دهگانه شهرداری تبریز اجرای طرح سیاست " ناحیه محوری" در مناطق دهگانه شهرداری تبریز اجرای طرح سیاست " ناحیه محوری" در مناطق دهگانه شهرداری تبریزاجرای طرح سیاست " ناحیه محوری" در مناطق دهگانه شهرداری تبریز اجرای طرح سیاست " ناحیه محوری" در مناطق دهگانه شهرداری تبریز اجرای طرح سیاست " ناحیه محوری" در مناطق دهگانه شهرداری تبریز اجرای طرح سیاست " ناحیه محوری" در مناطق دهگانه شهرداری تبریزاجرای طرح سیاست " ناحیه محوری" در مناطق دهگانه شهرداری تبریز اجرای طرح سیاست " ناحیه محوری" در مناطق دهگانه شهرداری تبریز اجرای طرح سیاست " ناحیه محوری" در مناطق دهگانه شهرداری تبریز اجرای طرح سیاست " ناحیه محوری" در مناطق دهگانه شهرداری تبریزاجرای طرح سیاست " ناحیه محوری" در مناطق دهگانه شهرداری تبریز اجرای طرح سیاست " ناحیه محوری" در مناطق دهگانه شهرداری تبریز اجرای طرح سیاست " ناحیه محوری" در مناطق دهگانه شهرداری تبریز اجرای طرح سیاست " ناحیه محوری" در مناطق دهگانه شهرداری تبریزاجرای طرح سیاست " ناحیه محوری" در مناطق دهگانه شهرداری تبریز اجرای طرح سیاست " ناحیه محوری" در مناطق دهگانه شهرداری تبریز اجرای طرح سیاست " ناحیه محوری" در مناطق دهگانه شهرداری تبریز اجرای طرح سیاست " ناحیه محوری" در مناطق دهگانه شهرداری تبریزاجرای طرح سیاست " ناحیه محوری" در مناطق دهگانه شهرداری تبریز اجرای طرح سیاست " ناحیه محوری" در مناطق دهگانه شهرداری تبریز اجرای طرح سیاست " ناحیه محوری" در مناطق دهگانه شهرداری تبریز اجرای طرح سیاست " ناحیه محوری" در مناطق دهگانه شهرداری تبریز
Print Friendly, PDF & Email