به گزارش شهریار، مهندس ایرج شهین باهر گفت: در راستای سیاست گزاری های صورت گرفته، پروژه های خدماتی، عمرانی و فرهنگی سال ۹۷ با بهره گیری از تجهیزات ایرانی اجرا می شود.

مهندس ایرج شهین باهر با تاکید بر پیشگامی ارگان های دولتی در نهادینه سازی رفتار اجتماعی استفاده از کالای ایرانی گفت: حمایت از کالای ایرانی مشارکت عمومی را می طلبد و ضرورت دارد بین الگوی مصرف و تولید تناسب ایجاد شود.

شهردار تبریز همچنین با اشاره به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالای ایرانی افزود: شهرداری تبریز استفاده از کالای تولید داخلی در تمامی خرید ها و پروژه های اجرایی لحاظ و به هیچ عنوان از کالا های خارجی که مشابه داخلی دارند بهره مند نخواهد شد.

IMG_3189

Print Friendly