گزارش تصویری: 

گزارش تصویری: یازدهمین روز اجرای طرح بایرام پئشوازی _تبریزین یازی توسط معاونت خدمات شهری شهرداری در سطح شهرگوزل تبریزیم

گوزل تبریزیمگزارش تصویری: یازدهمین روز اجرای طرح بایرام پئشوازی _تبریزین یازی توسط معاونت خدمات شهری شهرداری در سطح شهر

گوزل تبریزیمگزارش تصویری: یازدهمین روز اجرای طرح بایرام پئشوازی _تبریزین یازی توسط معاونت خدمات شهری شهرداری در سطح شهر

گوزل تبریزیمگزارش تصویری: یازدهمین روز اجرای طرح بایرام پئشوازی _تبریزین یازی توسط معاونت خدمات شهری شهرداری در سطح شهر

گوزل تبریزیمگزارش تصویری: یازدهمین روز اجرای طرح بایرام پئشوازی _تبریزین یازی توسط معاونت خدمات شهری شهرداری در سطح شهر

گزارش تصویری: یازدهمین روز اجرای طرح بایرام پئشوازی _تبریزین یازی توسط معاونت خدمات شهری شهرداری در سطح شهرگوزل تبریزیم

گزارش تصویری: یازدهمین روز اجرای طرح بایرام پئشوازی _تبریزین یازی توسط معاونت خدمات شهری شهرداری در سطح شهرگوزل تبریزیم

گزارش تصویری: یازدهمین روز اجرای طرح بایرام پئشوازی _تبریزین یازی توسط معاونت خدمات شهری شهرداری در سطح شهرگوزل تبریزیم

گوزل تبریزیمگوزل تبریزیم

کاشت انبوه ده‌ها هزار بوته انواع گل بهاری و توزیع رایگان ۶ هزار نهال در حوزه منطقه۷

062.JPG

واصلاح هندسی معابر منطقه ۲

تلاش‌های نیروهای خدماتی منطقه ۱

Print Friendly, PDF & Email