رشته دیسک گلف یکی از سبک های اصلی ورزش فریزبی و زیر مجموعه فدراسیون ورزشهای همگانی است .

روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی در پاسخ به خبر منتشر شده خبرگزاری خوز نیوز مبنی بر فعالیت رشته ورزشی دیسک گلف توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی ، در پی خبر منتشر شده خبرگزاری خوز نیوز مبنی بر فعالیت رشته ورزشی دیسک گلف زیر مجموعه فدراسیون گلف ، روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی توضیحاتی ارائه کرد.
رشته دیسک گلف از سبک های اصلی ورزش فریزبی می باشد که زیر مجموعه فدراسیون جهانی پرواز دیسک (WFDF) و انجمن ورزش فریزبی است و در این انجمن کمیته این رشته به ریاست داوود سجادی دهکردی در حال فعالیت می باشد .
این رشته ورزشی زیرمجموعه انجمن فریزبی فدراسیون ورزشهای همگانی است و هرگونه فعالیتی بدون اطلاع و مجوز این فدراسیون غیر قانونی خواهد بود .

منبع فدراسیون ورزشهای همگانی جمهوری اسلامی ایران

Print Friendly, PDF & Email